Reklamační řád

A+A KASPO s.r.o. Hřbitovní 236, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 15030041

Na základě zákona 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v
zájmu jednotného postupu pro uplatňování a vyřizováni reklamací služeb a zboží poskytovaných Pohřební službou A+A KASPO s.r.o. je vydán tento reklamační řád, s platností od 1. ledna 2016.

1. Objednavatel služeb nebo zboží je oprávněn reklamovat vadu způsobenou Pohřební
službou A+A KASPO s.r.o. bez zbytečného odkladu. Jedná-li se o zjevnou vadu je objednavatel povinen uplatnit reklamaci ihned po převzetí zboží nebo služby.
2. Vadu je objednavatel oprávněn reklamovat na místě pohřbení, smutečního rozloučení, nebo v sídle společnosti A+A KASPO s.r.o. Hřbitovní 236, 562 01 Ústí nad Orlicí.
3. Pověřený pracovník Pohřební služby sepíše na žádost objednavatele záznam o podané reklamaci a záznam musí obsahovat:

  • Jméno objednavatele a jeho bydliště, případně kontaktní adresa či telefon.
  • Datum provedené služby nebo dodání zboží včetně čísla objednávky nebo příslušné smlouvy.
  • Specifikace vady a její projev
  • Datum podání reklamace, podpis objednavatel a pověřeného pracovníka Pohřebního ústavu.

4. Reklamace týkající se smutečního obřadu je nutné reklamovat bezprostředně po skončení smutečního obřadu u obřadníka. Jinak nelze reklamaci uznat.
5. Objednavatel bude písemnou formou vyrozuměn o přijetí nebo nepřijetí reklamace včetně způsobu a lhůtě odstranění reklamované vady.
6. Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby k podrobnému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nedojde k dohodě na delší lhůtě.
7. Neuplatní-li zákazník v souladu s odstavcem 4 tohoto řádu reklamaci vady zboží, nebo služby, toto právo zaniká.

Libor Soušek
- jednatel společnosti

eu next generation