Informace při úmrtí

Přečtěte si všechny důležité informace, které souvisí s úmrtím blízké osoby. Co vzít s sebou na sjednání pohřbu, jak je to s úmrtním listem nebo informace k pracovnímu volnu při úmrtí, ke vdovskému důchodu či k pohřebnému.

Ke sjednání pohřbu vezměte s sebou:

 • Občanský průkaz zemřelého (pokud nebyl již odebrán ve zdravotnickém zařízení, ohledávajícím lékařem nebo policií)
 • Občanský průkaz zařizovatele pohřbu
 • Oblečení pro zemřelého do rakve
 • Fotografii zemřelého, pokud ji chcete umístit na smuteční oznámení

Úmrtní list

 • Úmrtní list vydává matrika příslušného úřadu v místě, kde došlo k úmrtí
 • Zaslán bude pouze vypraviteli pohřbu

Pracovní volno při úmrtí

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

 • a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Vdovský (vdovecký) důchod

 • Žádosti o vdovské důchody vyřizuje Správa sociálního zabezpečení

Pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

 • dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem
 • nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte

O pohřebné se žádá na kontaktních místech státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště zařizovatele pohřbu.

Ceník:

Ceny jednotlivých služeb dle zákona 256/2001 sb. o pohřebnictví nesmíme uvádět na webových stránkách, kompletní ceník je k nahlédnutí v našich provozovnách. Ceny jsou stanoveny dohodou na základě zákona č. 526/90 sb. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí plnění vypravitelem pohřbu (§ 2165 odst. 1 a násl. OZ).

Povinné informace

 
eu next generation